English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی

نامه يی سرگشاده به بهروز وثوقی/ اثر
و من بهروز جان! آقای وثوقی! كيلومترها تركه خوردم تا بزرگ شدم. قد كشيدم تا چشم هايم در شانزده سالگی برود پشت چشم بند. و تو مقصر بودی. هم تو و هم آن كيميايی «ناموس پرست» و «زن كش» كه تو را در هيبت قيصر و رضا موتوری شورشی آراست و «قدرت» را روانه ی خانه ی تو كرد

[اجتماعی] توسط schahroch | پيام | | Bookmark and Share ۱۱:۰۳ ۸۶/۷/۱۶

بعدی 1 2 3 4 5 6 قبلی